Reserveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Domaine la Douce France.

1. Reservering
Domaine la Douce France zal de reservering binnen 10 dagen na ontvangst per e-mail aan u bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt.

2. Tent - kamerhuur
Niet inbegrepen zijn onder andere:
– Afval in vuilniszak in de container deponeren

3. Huisdieren
Het meenemen van uw huisdier is toegestaan met een maximum van 2 huisdieren per tent of kamer. De dieren moeten ten alle tijde zijn aangelijnd en mogen niet alleen (zonder volwassene) in de tent of kamer achterblijven. De dieren mogen niet op de bedden, bedlinnen, banken of fauteuils liggen. Mocht er geconstateerd worden dat dit wel het geval is, dan zullen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Maar in ons bos mogen ze natuurlijk naar hartelust ravotten en vrij rennen. mits ze goed om kunnen gaan met andere honden van uw mede vakantieganger en andere mensen (kinderen!).
Houdt u er ook rekening mee dat onze paarden en ezel in de wei (aangrenzend aan het bos) vrij rondlopen.
´Ongelukjes´ worden natuurlijk door de eigenaar / begeleider opgeruimd.

4. Zwembad
Onze gasten mogen gebruik maken van ons zwembad.
Het gebruik van het zwembad is echter geheel voor eigen risico. Kinderen mogen nooit zonder toezicht van hun ouders of begeleiders van het zwembad gebruik maken.
Domaine La Douce France heeft uitdrukkelijk niet voor toezicht door een badmeester gekozen en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het zwembad.

5. Betalingen
Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden. De aanbetaling van 50% dient te geschieden binnen 8 dagen na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Domaine la Douce France.
Is het gehele bedrag niet binnen genoemde termijn door ons ontvangen dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en vervalt hiermee de reservering en enige vorm van restitutie.
Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden bij reservering.
Uw waarborgsom zal worden gerestitueerd mits er geen kosten te verrekenen zijn, na de eindschoonmaak, per bank of giro.

6. Annuleringen
Het is raadzaam bij boeking zorg te dragen voor een annuleringsverzekering. De volgende bepalingen zijn van toepassing:
a. Bij annulering meer dan 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd.
b. Bij annulering binnen 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.
c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

7. Aankomst en vertrek
Zodra uw tent gereed gemaakt is voor uw verblijf en nadat u zich heeft aangemeld begeleiden wij u met uw bagage naar uw tent (vanaf 15.30 uur) of kamer.
Op de dag van vertrek dient u de tent of kamer vóór 10.00 uur te verlaten. Dit in verband met de eindschoonmaak.

8. (Huishoudelijk) Reglement
Teneinde de vakantie op Domaine la Douce France voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde gedragsregels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement kunt u bij aankomst opvragen. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van Domaine la Douce France tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Domaine la Douce France behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op Domaine la Douce France. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat u recht hebt op enige vergoeding.

9. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Het Domaine la Douce France bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Domaine la Douce France, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

10. Aansprakelijkheid
a. Het Domaine la Douce France aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze 
  verblijven;
- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van    voorzieningen op Domaine la Douce France.
b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Domaine la Douce France, het betreffende terrein en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op Domaine la Douce France bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
c. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de tent of kamer kunnen alsnog aanvullende (schoonmaak) kosten aan u worden doorberekend.

11. Klachten
Ondanks alle zorgen van Domaine la Douce France kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de eigenaren op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.

12. Dagbezoekers
Bezoek dient zich te melden bij Claudia of Michel, omdat we graag weten wie of wat er rond loopt over ons Domaine.

13. Algemeen
Uw contractspartij is Domaine la Douce France à Dareous, 32300 Clermont-Pouyguillés, France. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Domaine la Douce France. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

Nieuws
Country Festival
nieuwsblokcountry.jpg
Het festival 'Country Mirande Music' biedt meer dan 70 concerten aan en brengt ook 20 luchtballons.
Festival Country Music de Mirande

Canyoning
info-NL
Canyoning is een sport waarbij men de loop van een rivier door een canyon volgt, door middel van een combinatie van wandelen, klimmen, springen, zwemmen en abseilen.
CanyoningGers